thumbnail mka new groen

Jeugdzaken
 
Jeugdzaken in het familierecht zijn altijd emotioneel beladen. Logisch, het gaat om het grootste en belangrijkste goed wat men heeft: de kinderen. Vaak wordt er over en weer met modder gegooid, juist omdat men de kinderen wil beschermen tegen de ander en niet wil ‘verliezen’. Het gaat in het familierecht echter niet zozeer om het winnen of het verliezen: het gaat om het kind en dat is de enige toets die de rechter maakt. Het is dan ook van belang dat u onze advocaten vroegtijdig inschakelt om u zo goed mogelijk te kunnen laten adviseren in de te nemen stappen. Verder is het van belang dat uw advocaat, naast de emotionele kant van de zaak, juist de juridische aspecten naar voren kan brengen. Hoe betrokken wij ook bij de zaak zijn, dit kleine beetje afstand doet vaak wonderen!
 
Gezag en erkenning
 
Alle kinderen (tot 18 jaar) staan onder gezag: ouderlijk gezag of voogdij. Ouderlijk gezag wordt door beide ouders gezamenlijk uitgeoefend of soms door slechts één ouder. Van voogdij is sprake wanneer het ‘gezag’ door een ander dan de ouder wordt uitgeoefend.
Een moeder heeft van rechtswege het gezag (zie de uitzondering bij een minderjarige die meerderjarig verklaard kan worden). Als het kind tijdens het huwelijk wordt geboren, heeft ook de vader van rechtswege het gezag over het kind. Anders is het geval waarin met niet gehuwd is. In dat geval dient de vader het kind (of de ongeboren vrucht) te erkennen. U heeft hier geen advocaat voor nodig, aangezien dit eenvoudig bij de gemeente kan worden geregeld. Het (gezamenlijk) gezag kunt u pas regelen na de geboorte van het kind. In dat geval kunt u een formulier invullen via de site van de rechtspraak (zie: https://www.rechtspraak.nl/SiteCollectionDocuments/Verzoek-tot-het-gezamenlijk-uitoefenen-van-het-gezag-over-een-minderjarige.pdf). Ook kunt u bij de rechtbank langsgaan. Dit dient de rechtbank (arrondissement) te zijn waar de plaats onder valt waar het kind is geboren.
 
Voor zowel de erkenning als het (gezamenlijk) gezag is toestemming van de moeder nodig. Wanneer de moeder weigert, is de enige optie om een verzoekschrift bij de rechtbank in te dienen, waarin verzocht wordt om erkenning of (gezamenlijk) gezag. Onze advocaten staan u hierin graag bij. Ook wanneer er (nadien) geschillen ontstaan over de uitoefening van het gezag, kunt u zich tot ons wenden. In dat geval kan er een verzoek tot beëindiging van het gezamenlijk gezag worden ingediend, zodat u in de toekomst alleen belast zult zijn met het gezag (eenhoofdig gezag).
 
Meerderjarig verklaring
 
Wanneer een minderjarige zwanger is, krijgt zij niet van rechtswege het gezag over haar geboren kind. Als een minderjarige haar kind zelf wil verzorgen en opvoeden, kan zij de kinderrechter vragen om haar meerderjarige te verklaren. De minderjarige moet dan wel de leeftijd van zestien jaren hebben bereikt. Een dergelijk verzoek kunnen wij namens de minderjarige (en/of haar ouders) indienen.
Omgang
 
Of u wel of geen gezag heeft over uw kind, in beide gevallen kan er omgang zijn en een regeling worden vastgelegd. Indien u het gezag heeft, heeft u niet alleen het recht om het kind te verzorgen en op te voeden, maar zelfs een plicht hiertoe op grond van de wet.
In beide gevallen is het mogelijk om een verzoek aan de rechter te doen, teneinde een regeling vast te leggen (“een toedeling aan ieder der ouders van de zorg- en opvoedingstaken). Verder is het mogelijk om een reeds bestaande regeling te wijzigen. In sommige gevallen is het zelfs noodzakelijk om de rechtbank te verzoeken de omgang (tijdelijk) te verbieden. Een reeds bestaande omgangsregeling kan daarmee worden beëindigd. Voor al deze verzoeken bent u bij ons aan het juiste adres!
 
Wijziging hoofdverblijf
 
Na een scheiding, beëindiging van het geregistreerd partnerschap of verbreken van de samenwoning blijft het kind bij één van beide ouders woonachtig. Dit is het hoofdverblijf van het kind. Wijziging van het hoofdverblijf is echter mogelijk. In dat geval kunnen onze advocaten hiertoe een verzoek indienen bij de rechtbank. Van belang is dat u het gezag heeft over het kind. Indien dit niet het geval is, kan er gelijktijdig een verzoek worden gedaan om (gezamenlijk) gezag toe te kennen.
 
Vervangende toestemming
 
Bij gezamenlijk gezagsuitoefening is in bepaalde gevallen toestemming nodig van beide ouders met gezag. Bijvoorbeeld bij het aanvragen van een reisdocument (identiteitskaart of paspoort), medische behandelingen, verhuizing of vakanties. Wanneer een van beide ouders weigert, bestaat de mogelijkheid vervangende toestemming te vragen bij de kinderrechter. De kinderrechter kijkt ook bij deze verzoeken naar zowel het belang van het kind als die van de ouder. Bij toewijzing van het verzoek komt de toestemming van de kinderrechter in de plaats van de weigering van de andere ouder. Zodoende kan men toch het reisdocument aanvragen of verhuizen.
 
Houdt er rekening mee dat het enige tijd duurt voordat een verzoekschrift in behandeling wordt genomen, deze op zitting gepland wordt en er daadwerkelijk een uitspraak is. Wanneer u bijvoorbeeld in de zomerperiode op vakantie wenst te gaan, is het belangrijk vroegtijdig aan de bel te trekken om teleurstelling te voorkomen. Zonder toestemming, geen reisdocument en geen vakantie…
 
Ondertoezichtstelling en (gesloten) uithuisplaatsing
 
Het (gezamenlijk) gezag kan gedeeltelijk worden beperkt door een ondertoezichtstelling. Een ondertoezichtstelling kan alleen door de rechter worden opgelegd en uitsluitend als “een minderjarige zodanig opgroeit dat hij in zijn ontwikkeling ernstig wordt bedreigd”, de zorg die noodzakelijk is niet of onvoldoende wordt geaccepteerd en verwacht wordt dat de ouder(s) met gezag binnen een aanvaardbare termijn de verantwoordelijkheid voor de verzorging en opvoeding kan dragen. Er moet dus sprake zijn van een ernstige bedreiging in de ontwikkeling van het kind. Verder moet vaststaan dat er hulp noodzakelijk is en moet duidelijk zijn dat deze hulp door de ouder(s) niet of onvoldoende wordt geaccepteerd. Indien u meewerkt aan (vrijwillige) hulpverlening kan het zijn dat het verzoek om ondertoezichtstelling dient te worden afgewezen. Ook zal de rechter moeten kijken of u, binnen een bepaalde termijn, in staat bent om de verzorging en opvoeding te kunnen blijven dragen. Als dat het geval is, kan de rechter het verzoek om ondertoezichtstelling toewijzen en bepalen dat er een gezinsvoogd komt. Bij spoedgevallen kan zelfs een voorlopige ondertoezichtstelling worden uitgesproken voor de duur van drie maanden. In al deze gevallen kunt u worden bijgestaan door een van onze advocaten. Al meermalen is een (verlengings)verzoek afgewezen.
 
Ook tijdens de duur van de ondertoezichtstelling kunnen wij het een en ander voor u betekenen. Zo kunnen wij een verzoek om opheffing van de ondertoezichtstelling indienen, hoger beroep instellen of een verzoek om vervallen verklaring of intrekking van de schriftelijke aanwijzing indienen. 
 
In sommige gevallen menen de instanties dat een ondertoezichtstelling alleen niet voldoende is en kan worden verzocht om uithuisplaatsing. Dit kan alleen worden toegewezen indien het noodzakelijk is in het belang van de verzorging en opvoeding van het kind of indien er een onderzoek noodzakelijk is naar de geestelijke of lichamelijke gesteldheid. In dringende gevallen kan er zelfs een spoedondertoezichtstelling volgen. Een uithuisplaatsing is een hele heftige gebeurtenis. Naast een emotionele achtbaan, blijft het een juridische beslissing. Wij staan u hierin dan ook graag bij door bijvoorbeeld een verzoek beëindiging uithuisplaatsing in te dienen of hoger beroep in te stellen tegen machtiging. Ook treden wij op voor en namens minderjarigen bij gesloten uithuisplaatsingen.
 
Voogdij
 
Wanneer één of beide ouders niet langer in staat zijn om het gezag uit te oefenen, bestaat de mogelijkheid een derde te benoemen als voogd. Een voogd kan door een ouder zelf worden benoemd. In dat geval vangt de voogdij aan op het moment dat deze ouder (of ouders) komt te overlijden. Is er geen voogd door de ouder(s) aangewezen, wordt een voogd door de rechter benoemd. Hiervoor kunt u ook bij ons terecht. Het indienen van een verzoekschrift kunt u aan ons overlaten.
 
Naamswijziging
 
Hoewel het niet vaak voorkomt, kan men (in bepaalde gevallen) de rechtbank verzoeken om wijziging van de voornaam. Dit is uitsluitend mogelijk als er een zwaarwegend belang is bij de wijziging en u dit goed kunt motiveren. U kunt zelf aangeven welke nieuwe naam u in de toekomst zou willen dragen.
Wanneer het verzoek wordt toegewezen, wordt uw nieuwe naam verwerkt in de registers van de burgerlijke stand.
Voor het wijzigen van uw achternaam heeft u geen advocaat nodig. Een dergelijk verzoek kunt u indienen bij het Ministerie en gaat niet via de rechtbank.

Meulemeesters Koopman Advocaten
Kantoorvilla Huize Schaerweijde
Utrechtseweg 75
3702 AA Zeist

info@meulemeesters-koopman.nl
Telefoon: 030 - 7024930
KvK 71957855